↠´ Kalbimi Çaldın Á Download by ↠´ Rita Hunter

↠´ Kalbimi Çaldın Á Download by ↠´ Rita Hunter Sepya Kitaplar Okurlar Na, Ser Venlerini Merakla Bekleyecekleri Yeni Yazar Rita Hunter Dan Ilk A Klar An Msatacak Bir Roman Sunuyor Her Sat R Nda Taraf Tutmak Ve Gen Bir Kad N N Ilk A K N Tad Na Tan K Olmaktan B Y K Keyif Duyacaks N Z E Er Hemen Imdi Konu Mazsan Seni Zindana Att Rmak Zorunda Kalaca M Ufakl K K Z N G Zleri Daha Da B Y D Ve Sadece L Tfen Efendim, Diyebildi G Zel Dudaklar N B Kerek Birden Adam, V Cutlar N N Birbirine Yap M , Elleri K Z N Ensesinde, Son Derece Samimi Bir Yak Nl Kta Durduklar N Fark Etti Ve Bedeninde Bir S Z Hissetti Y Zleri Birbirine Ok Yak Nd K Z N Ensesinde Tuttu U Elleri, S K Topuz Yapt Simsiyah Sa Lar Nda Dolanmaya Ba Lad Bilin Sizlikle Pek Gibi Diye D Nd A K Nl Kla Tehlikeli Yak Nl K Z Da Hissetmi Olacak Ki Rp Nmaya Ba Lad Adam N Ellerinde Sanki Wayne De Bu Komutu Bekliyormu Gibi K Z Iyice Kendisine Yakla T Rd Ve Sert E Dudaklar N Pt Tanr M, Ok G Zel, Derken Kas Klar Na Inen Sert Diz Darbesiyle Kendine Gelerek Gen K Z B Rakt Ve Iki B Kl M Kald Daha nce ba ka bir yay nevinden kan bu kitap i in, dilerdim ki Epsilon daha iyi bir kapak yaps n ama nerde.
.
Yine bir erkek karakter taraf ndan ld rd m z bir kitaptan daha herkese merhaba Cordelia, anne babas n kaybetmi , b y kbabas ile birlikte ya amaya al an bir k zd r B y kbabas bah vand r, ancak ilerleyen ya nedeniyle onu i e almaya pek g n ll olmazlar Son olarak Wayne malikanesine ba vurdu unda ise, e er tek ki iyse onu i e alabilecekleri s ylendi inde Cordelia i in gizli sakl hayat ba lam olur K sa bir s re sonra ise D k Edward malikaneye ad m n atar Hem de b y k bir parti ile O g n n gecesinde ise Cordelia, a l na yenilir ve malikanenin mutfa na pencereden girmeye al r Girer, ve bir g zel donat lm yemeklerdeBu yorum ayn zamanda Romancekolikte yay nlanm t r.
Bu kitaba ok uzun zaman ncesinden okuyaca m diye g z koymu tum bug ne k smetmi Konusu ve karakterlerini g zeldi Judith McNaught karakterleri d nda yazar n kitaplar yla rt ecek ba ka bir detay ben g remedim Yazar kendinden bir ok ey katm hikayeye ama en sinir oldu um nokta a k as k z n ba na bir i gelip b l m orda kesince o lana d n te imdiki zamandan de ilde o lan n g n n anlat p g n m ze gelmesiydi Ben o heyecanla noldu bunlara dicekken o k s mlar g z atarak okumak zorunda kald m Hikayemiz bir bah van n torunu olan Cordelia n n b y kbabas n n al t evde gizlice ya amas ama hareketleri ve hatalar n bu gizlili e son vermesiyle ba l yor Wayne D k gece uykusu ka p mutfa a gitti inde bir yaramaz yakalam t r ama elinden ka r p sadece ona k lkedisi misali ayakkab s kalm t Bu kitap bana feci inde A k Sakl y hat rlatt K z deli dolu, enerjik, en ba larda o lan ocu u gibi bir ey erkek de tam bir h d k Yani Edward o kadar g c k bir tip ki a a larken seviyor gibi bir ey anlamad m ben Sonra kalk yor kar s n 6 ay yaln z b rak yor y zs z ey Evet daha ok y klencem ben ona D ok bariz bir ekilde oyun olan olay anlamazl ktan geliyor resmen, kar s n a a lad k a a a l yor ve kalk p gidiyor i te Sonra kal n kafas na nihayet k t k d yor da akl ba na geliyor, tabi bu sefer de k z ona y z vermeyip 1 ay bekletiyor Zaten bu arada Cordelia hamileyken tek ba na kal p, Edward n onu g nderdi i Wayne malikanesinden dedesiyle ka p ba ka bir yere ka m t r Onu 2 3 hafta aray p bulam yor Edwardc k Tam kar s do um yapt esnada buluyor onu ve i te bundan sonra 1 ay bekliy

Categories woodwork 0 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *