✓ دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ ã Download by × Karl Marx

✓ دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ ã Download by × Karl Marx دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ یا دست‌نوشته‌های پاریس مجموعه یادداشت‌هایی هستند که بین آوریل و اوت ۱۸۴۴ توسط کارل مارکس نوشته شده‌اند این یادداشت‌ها در زمان زندگی مارکس و مدت‌ها پس از مرگش منتشر نشد و برای اولین بار در سال ۱۹۳۲ توسط محققان اتحاد شوروی یافته شد و به چاپ رسید

این یادداشت‌ها حاوی اولین بروزهای تحلیل اقتصادی مارکس و نقد او به هگل هستند مسائل متعددی از جمله مالکیت خصوصی، کمونیسم و پول در آن‌ها مورد بحث قرار گرفته‌است این در ضمن اولین بار است که مارکس از این صحبت می‌کند که شرایط جوامع مدرن صنعتی به ازخودبیگانگی کارگران و بیگانگی آن‌ها از کار خودشان می‌انجامد